ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αστικού Σωματείου που εδρεύει στα Γρεβενά του Δήμου Γρεβενών, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ». 

ΑΡΘΡΟ 1o
Ιδρύεται Κοινωφελές, Πολιτιστικό, Αστικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με έδρα τον Δήμο Γρεβενών, Νομού Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 2o
Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
1) Η έρευνα κάθε θέματος που αφορά στα γράμματα, στις τέχνες, στην ιστορία και στην παράδοση της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ειδικότερα δε η συλλογή, καταγραφή, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού υλικού και ειδών λαϊκής τέχνης και μέσω αυτών η προβολή του τόπου.

2) Η προβολή των παραπάνω επιτευγμάτων της ανθρώπινης διανόησης και της τέχνης που έχουν σχέση με την εθνική παράδοση και την εξέλιξη της, αλλά και η ανάπτυξη των πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων του τόπου με σκοπό την ανανέωση της πνευματικής ζωής και την προαγωγή του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

3) Η λειτουργία τράπεζας αίματος για την στήριξη και εξυπηρέτηση αναγκών υγείας των μελών του Συνδέσμου και συγγενών αυτών έως και του α΄ βαθμού. Ομοίως η λειτουργία Ταμείου Αλληλεγγύης.
ΑΡΘΡΟ 3o
Την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού θα επιδιώξει ο Σύνδεσμος: 

Α) Μέσω ανακοινώσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, διαλέξεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (χορωδιακών, μουσικών, θεατρικών, εκθέσεων ζωγραφικής, λαογραφίας, κινηματογραφικών προβολών, διαλέξεων κ.α.), με σκοπό τη διαφώτιση των μελών του και του λαού εν γένει σχετικά με θέματα αναγόμενα στην αρχαιολογία, στην ιστορία και στην παράδοση του τόπου, αλλά και θεμάτων οποιασδήποτε  τέχνης και επιστήμης.

Β)  Μέσω της έκδοσης βιβλίων και περιοδικών συγγραμμάτων και της δημοσίευσης σε αυτά ιστορικών, αρχαιολογικών και λαογραφικών εργασιών, κάθε είδους επιστημονικών και λογοτεχνικών πραγματειών, καθώς και πραγματειών αναφερομένων στον σκοπό του Συνδέσμου.

Γ) Μέσω της προκήρυξης λογοτεχνικών διαγωνισμών για συγγραφή ποιημάτων, διηγημάτων και δοκιμίων γλωσσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου αλλά και κειμένων που σχετίζονται με κάθε επιστήμη και τέχνη και μέσω της ενίσχυσης σχετικών ερευνών και δημοσιευμάτων.

Δ) Μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές καταγόμενους από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον κλάδο της Αρχαιολογίας και Λαογραφίας.
Ε) Μέσω της ίδρυσης και οργάνωσης βιβλιοθήκης του Συνδέσμου, η οποία θα εμπλουτισθεί με κάθε είδους λογοτεχνικά βιβλία, πρωτίστως δε συγγράμματα και μελέτες αναφερόμενα στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη λαογραφία, στην εθνική παράδοση και στο φυσικό πλούτο της Περιφερειακής ενότητας, αλλά και μέσω της ίδρυσης και ενίσχυσης βιβλιοθηκών κοινοτικών, σχολικών και πολιτιστικών συλλόγων.   

ΣΤ) Μέσω της ίδρυσης και οργάνωσης πινακοθήκης.

Ζ)  Μέσω της ίδρυσης  και οργάνωσης ιστορικού και λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην πόλη των Γρεβενών και λαογραφικών και άλλου τύπου Μουσείων σε Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες, στα οποία υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις.  Για την καταγραφή, φύλαξη και συντήρηση των αντικειμένων και τη λειτουργία του Μουσείου, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να προσλάβει ειδικούς επιστήμονες. Είναι επίσης δυνατόν να συστήσει κοινωφελές ίδρυμα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικό πρόσωπο του Μουσείου ή των Μουσείων.

Η) Μέσω ενεργειών της αρμόδιας υπηρεσίας για την προστασία και τη διάσωση των αρχαιοτήτων και μνημείων του τόπου.

Θ) Μέσω της ίδρυσης παραρτημάτων του Συνδέσμου στις Κωμοπόλεις της Περιφερειακής Ενότητας και μέσω της συνεργασίας με κρατικούς φορείς, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Πολιτιστικά Σωματεία.

Ι) Μέσω της ίδρυσης χορευτικών συγκροτημάτων για την διάσωση και διάδοση των εθνικών χορών αλλά και χορωδιακών, μουσικών, θεατρικών και καλλιτεχνικών εν γένει συγκροτημάτων στα οποία θα διδάσκει έμμισθος ειδικός υπάλληλος, διοριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα παραπάνω συγκροτήματα προΐσταται μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου.

ΙΑ) Μέσω κάθε άλλου νόμιμου μέσου.

ΑΡΘΡΟ  4o
Μέλη του Συνδέσμου έχουν τη δυνατότητα να είναι ανεξαρτήτως φύλου, ενήλικες Έλληνες πολίτες, γνωστοί για την εντιμότητα και το ήθος τους, την προσήλωση  τους  στην εθνική παράδοση και την αγάπη για την καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών και οι οποίοι επιθυμούν και μπορούν να εργάζονται και να προσφέρουν στην άνοδο του εκπολιτιστικού επιπέδου της Κοζάνης και της περιοχής.
Δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι μέλη του Συνδέσμου όσοι με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερούνται το δικαίωμα της ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών  ή ενώσεων προσώπων και γενικότερα έχουν στερηθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης τα πολιτικά τους δικαιώματα, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση  αυτή.

ΑΡΘΡΟ  5o
Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και με αυτή να αιτείται την εγγραφή του στα μητρώα των μελών και να δηλώνει ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συγχρόνως δε να καταβάλει το ποσόν του δικαιώματος εγγραφής και τη συνδρομή ενός έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται για την εγγραφή αφού ερευνήσει αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την αποδοχή ή μη του αιτούντος ως μέλους του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
 Τα Μέλη του Συνδέσμου είναι:  α) τακτικά, β) αρωγά, γ) αντεπιστέλλοντα, δ) επίτιμα και ε) μέλη συνεργάτες των συγκροτημάτων. Μέλη τακτικά εγγράφονται όσοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, Έλληνες στο γένος, οι οποίοι δύνανται να συντελέσουν στην επιτυχία του σκοπού του Συνδέσμου. Αρωγά μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε διαμένουν, οι οποίοι είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού του Συνδέσμου μέσω οικονομικής ενίσχυσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται όλοι όσοι διαμένουν εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του πνευματικού τους έργου να ενισχύσουν το σκοπό του Συνδέσμου. Επίτιμα μέλη, ο αριθμός  των οποίων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1/10 των τακτικών μελών, εκλέγονται προσωπικότητες οι οποίες είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην προαγωγή του σκοπού του Συνδέσμου.  Ως συνεργάτες των διαφόρων συγκροτημάτων του Συνδέσμου εγγράφονται πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, άνω των 18 ετών. Αυτά απαλλάσσονται από οποιαδήποτε εισφορά προς το Σύνδεσμο, προσφέρουν όμως καλλιτεχνικές και λοιπές υπηρεσίες αμισθί. Στα μέλη αυτά  δύναται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβούλου να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης και διαμονής τους κατά τις μετακινήσεις των συγκροτημάτων εκτός έδρας και ημεραργίες στις περιπτώσεις που απασχολούνται με την τακτική τους εργασία με συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και ούτε μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7o
Τα μέλη του Συνδέσμου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Σωματείου α) εφ' άπαξ ποσό για το δικαίωμα εγγραφής όπως ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο β) ετήσια συνδρομή, όπως ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τις καθορισμένες από τη Γενική Συνέλευση  έκτακτες εισφορές των με-λών για την επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών του Συνδέσμου, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν κατά έτος το διπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς.
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύνδεσμο αφού υποβάλλει αίτηση για τη διαγραφή του από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές ή έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου. Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους, δεν δικαιούνται, να ψηφίσουν στις συνελεύσεις. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους επί δύο έτη και πλέον διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου, έχοντας τη δυνατότητα να επανεγγραφούν με την καταβολή των καθυστερούμενων συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ  8o
Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι αντιδεοντολογική και ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του Συνδέσμου και τα συμφέροντά του, υπόκειται σε παρατήρηση, μομφή, προειδοποίηση για απώλεια της ιδιότητας του ως μέλος του Συνδέσμου και διαγραφή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση όμως αυτή πρέπει να τεθεί υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφαίνεται οριστικά. Κατά της απόφασης περί αποβολής μέλους από τον Σύνδεσμο ή από τη Διοίκηση για πειθαρχικούς λόγους, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει την κατά άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ  9o
Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σε αυτές τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις επί παντός τιθέμενου προς ψήφιση ζητήματος, που αφορά στους σκοπούς του Συνδέσμου, δικαιούνται δε επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νομίμως επιδιωκόμενη από το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ  10o
Σύμφωνα με το άρθρο 3 έχει τη δυνατότητα ο Σύνδεσμος μέσω του Διοικητικού Συμβούλιου να ιδρύσει και να οργανώσει παραρτήματα στις εκτός Γρεβενών πόλεις ή κωμοπόλεις της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Για καθένα από τα παραρτήματα αυτά προΐσταται τριμελής επιτροπή εκλεγομένη επιτόπου από τα μέλη. Τα σχετικά με τη λειτουργία των Παραρτημάτων αυτών θα κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εσωτερικού Κανονισμού σε συνεννόηση πάντοτε με την Επιτροπή.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11o
Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο για μια τριετία από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται για το λόγο αυτό, μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του πλειοψηφήσαντος συμβούλου εντός 15 ημερών από την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα για την υπογραφή των εξερχομένων εγγράφων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, τον ταμία και τους εφόρους : α) Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, β) Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, γ) Βιβλιοθήκης, δ) Εκδόσεων και δημοσιεύσεων, ε) Μουσικού τμήματος, στ) Θεατρικού τμήματος, ζ) Χορευτικού συγκροτήματος, η) Διαλέξεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη  από τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού Συμβουλίου ως τη συμπλήρωση διετούς θητείας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Συνδέσμου και είναι δυνατόν να ανακληθούν και αναπληρωθούν από τη Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση που θα ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στην περίπτωση ανάρμοστης κι ασυμβίβαστης συμπεριφοράς  προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου. Για την ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Δεν έχει τη δυνατότητα να είναι μέλος της Διοίκησης του Συνδέσμου όποιος στερείται αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Τα μέλη της Διοίκησης του Συνδέσμου δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν επ’ αμοιβή εξηρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής για την προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους για την ανάληψη έργου προμήθειας ή οιασδήποτε άλλης παροχής στον Σύνδεσμο, με βάση τις περί εντολής διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ως προς τις δαπάνες των μελών της Διοίκησης και των απλών μελών των καλλιτεχνικών συγκροτημάτων του Συνδέσμου αλλά και λοιπών μελών, αυτά δικαιούνται αποζημίωσης λόγω απασχόλησης τους με τις υποθέσεις του Συνδέσμου εκτός της έδρας αλλά και έξοδα κίνησης και. διαμονής σε ξενοδοχείο, εγκεκριμένα από τη Διοίκηση. 

ΑΡΘΡΟ 12o
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μια φορά το μήνα, κατόπιν πρόσκλησης  υπογραφόμενης από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης ή και τηλεφωνικά ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον προ 24 ωρών. Εκτάκτως συνεδριάζει το Δ.Σ. όσες φορές παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν τέσσερις τουλάχιστον Σύμβουλοι, μέσω αίτησης, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη.  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.  

ΑΡΘΡΟ 13o
Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των τριών κατά σειρά συνεδριάσεων αντικαθίσταται με μέριμνα του προέδρου από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Η αντικατάσταση του προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.  Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. καλείται προς αναπλήρωση με τη μέριμνα του προέδρου ο κατά σειρά επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή αντικαταστάτη του  παραιτηθέντος μέλους. 
Σε περίπτωση σύγχρονης παραίτησης τεσσάρων μελών καλείται η Γ.Σ. προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. μέχρις αναδείξεώς του, τα παραιτηθέντα μέλη ασκούν τυπικά τα καθήκοντά τους για τα τρέχοντα θέματα.  

ΑΡΘΡΟ 14o
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων εν γένει των κρατικών Αρχών σε όλες τις σχέσεις και διαφορές του συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβούλιου, θέτει ζητήματα προς ψηφοφορία, και έχει τη δυνατότητα να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον γενικό γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρόεδρου αναπληρώνει αυτόν ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο Γενικός Γραμματέας.   

ΑΡΘΡΟ  15o
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συνδέσμου και τα μητρώα των μελών. Υπογράφει με τον πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει με τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γραμματέας. Για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ προβλέπεται ειδικός γραμματέας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνδράμει στο έργο του τον γενικό γραμματέα. Αυτός είναι έμμισθος υπάλληλος του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ  16o
Ο  Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του   Συνδέσμου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις ετήσιες συνδρομές των μελών και   όλα εν γένει τα έσοδα του Συνδέσμου. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση εντάλματα, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα και φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου. 
Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αριθμός του πρακτικού έγκρισης πληρωμής εκ μέρους του Δ.Σ. Ο ταμίας καταθέτει σε μία ή περισσότερες τράπεζες όλες τις εισπράξεις του Συνδέσμου. Η ανάληψη των κατά-τεθειμένων χρημάτων, χρεογράφων και αξιών ενεργείται από τον Ταμία μετά από έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε φακέλους τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγουμένου μήνα και στο τέλος του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συνδέσμου καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχείρισης. 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ταμία τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ., με ευθύνη και υπόδειξη του. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να διορίσει βοηθό ταμία, λογιστή ή εισπράκτορα ως έμμισθο υπάλληλο με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποδοχές.     

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 17o
Οι  Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι τακτικές και έκτακτες.  Τακτικές γίνονται μια φορά το έτος κατά τον μήνα Ιανουάριο. Έκτακτες  όσες φορές το Δ.Σ. το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, μέσω εγγράφου αίτησης προς το  Δ.Σ., στην οποία αναγράφεται και το θέμα συζήτησης.  
Ο Πρόεδρος υποχρεούται σ’ αυτήν την περίπτωση να καλέσει τη Συνέλευση εντός δέκα (10) το πολύ ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες, αν δεν παραστάθηκαν σε αυτές το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση καλείται νέα σε διάστημα τριών το ολιγότερο και δέκα το πολύ ημερών με τα ίδια θέματα.  Η απαρτία της Συνέλευσης αυτής δεν μπορεί να είναι κάτω του 1/4 του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη αυτή Συνέλευση, καλείται εντός οκτώ το πολύ ημερών Συνέλευση της οποίας η απαρτία πρέπει να είναι το 1/5 του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η απαρτία όμως αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του αριθμού των πενήντα μελών εφόσον ο Σύνδεσμος έχει μέλη λιγότερα των εκατό και περισσότερα των εξήντα.
Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία και στην τρίτη αυτή Συνέλευση, δεν είναι δυνατόν να κληθεί για το ίδιο θέμα νέα συνέλευση πριν από την παρέλευση μήνα, η οποία τότε θεωρείται ως πρώτη. Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την τροποποίηση του κατά-στατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται η παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Ο πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης εκλέγεται την ημέρα της Συνέλευσης από την πλειοψηφία των παρόντων μελών και κατευθύνει  τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. γίνονται από τον πρόεδρο, υπογράφονται όμως και από τον γενικό γραμματέα, ο οποίος μεριμνά για την αποστολή τους προς κάθε μέλος  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της  Συνέλευσης. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και  το χρόνο της Συνέλευσης και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση αναρτάται και στα γραφεία του Συνδέσμου, μπορεί δε να γνωστοποιείται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης γραπτού ή ηλεκτρονικού τύπου, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 19ο
Κατά την ετήσια γενική Συνέλευση κατά το Α΄ δίμηνο του έτους λογοδοτεί το Δ.Σ. μέσω του προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, αναγιγνώσκεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης καθώς και η ελεγκτική έκθεση διαχείρισης της εξελεγκτικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία  η συνέλευση αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση ή μη της διαχείρισης. Το Δ.Σ έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί γενική Συνέλευση πανηγυρικού χαρακτήρα, στην οποία επιτρέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο. Ως  τέτοια μπορεί να χαρακτηριστεί η Γ. Συνέλευση για την καθιερωμένη κοπή της πίτας. Κατά την τακτική αυτή Γ.Σ. εγκρίνεται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του αρχόμενου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ. και στον οποίο αναγράφονται και τυχόν αποζημιώσεις, ημεραργίες χορηγούμενες στα μέλη του Δ.Σ. τα οποία απασχολούνται με τις υποθέσεις του Συνδέσμου εκτός έδρας.
Κάθε ψηφοφορία κατά τις γενικές Συνελεύσεις σχετικά με θέματα αρχαιρεσιών, εκ-λογής αντιπροσώπων και εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και έγκρισης λογοδοσίας γίνεται  μυστικά μέσω ψηφοδελτίων και κάθε άλλη με ονομαστική κλήση ή με την ανάταση του χεριού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20ο
Κατά τη γενική Συνέλευση του Α’ διμήνου κάθε διετία διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι χρονικά ίδια με αυτή του Δ.Σ.. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες πολίτες, ταμειακώς τακτοποιημένα και έχουν εγγραφεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες.  Καταβολή καθυστερούμενων συνδρομών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  υποβάλλουν εγγράφως αίτηση προς το Δ.Σ. μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα της Συνέλευσης και ο πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων στη Συνέλευση και αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα των συνεδριάσεων πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν σύμφωνα με τα  παραπάνω αιτήσεις υποψηφίων, κάθε εκλογεύς ψηφίζει κατά την κρίση του τους καταλλήλους για τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση σύμφωνα με τα παρακάτω από την Εφορευτική Επιτροπή. Θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο οι εννέα πρώτοι κατά σειρά και για την εξελεγκτική επιτροπή οι τρεις πρώτοι κατά σειρά,  όλοι οι λοιποί  θεωρούνται επιλαχόντες. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία  εκλέγεται από τη Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο άλλα Μέλη.


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 21ο
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή  Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Συνδέσμου, εκλεγμένη σύμφωνα με τα παραπάνω από τη Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμία και η ίδια επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης.  Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου και να ζητάει οποτεδήποτε επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου.  Συντάσσει έκθεση σχετική με τη διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλλει στην γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.


ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ  22ο
Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι οριζόμενοι από το άρθρο 7 του παρόντος,  δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Έκτακτοι  πόροι είναι οι τυχόν επιβαλλόμενες έκτακτες εισφορές από τη Γεν. Συνέλευση (και ειδικά για τα έξοδα λειτουργίας του χορευτικού συγκροτήματος και του μουσικού τμήματος, στους γονείς και κηδεμόνες των συμμετεχόντων στα τμήματα αυτά), οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες, έσοδα από δημοσιεύσεις και πώληση βιβλίων, καρτών, σύγχρονων ειδών λαϊκής τέχνης και ορυκτολογίας, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης μπορούν να αυξομειώνονται οι  παραπάνω τακτικοί πόροι. 
Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές υπό όρους έπειτα από  έγκριση της γενικής Συνέλευσης που παρέχεται από την πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του Συνδέσμου. Κληρονομίες καταλιπόμενες στον Σύνδεσμο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Συνδέσμου για συγκεκριμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συνδέσμου και τυχόν έσοδα, προερχόμενα από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους τιθέμενους όρους  από τον διαθέτη ή τον δωρητή.
Οι δωρεές προς το Σύνδεσμο γίνονται δεκτές επωνύμως.
Για την παρακολούθηση των κληροδοτημάτων τηρούνται ειδικά βιβλία εσόδων- εξόδων και ορίζεται από το Δ.Σ. εποπτεύουσα τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχει απαραίτητα ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αυτή πρέπει να μεριμνά, ώστε οι ενέργειες για τη διαχείριση των εσόδων των κληροδοτημάτων να είναι σύννομες.  

ΑΡΘΡΟΝ 23ο
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε  έτους.  Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για  κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟΝ 24ο
Ανάλογα με το ποσό που προσφέρει ως δωρεά στον Σύνδεσμο κάποιος θεωρείται συνδρομητής, δωρητής, μεγάλος δωρητής, ευεργέτης και μεγάλος ευεργέτης, όπως τα ποσά αυτά ορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ. Τα ποσά αυτά  αναπροσαρμόζονται ανά διετία από το Δ.Σ. με βάση τα αναφερόμενα εις το αρχικό καταστατικό. Οι ευεργέτες και οι μεγάλοι ευεργέτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετησίας συνδρομής. 

Τ Ε Λ Ι Κ ΕΣ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
ΑΡΘΡΟ 25ο
Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζεται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών και απαρτίζεται από τα 2/3 τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των ταμειακών τακτοποιημένων μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία, δηλαδή τα κληροδοτήματα, τα κτίσματα, οι στολές των χορευτικών, τα έπιπλα και σκεύη του, περιέρχονται στο κοινωφελές ίδρυμα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικό πρόσωπο του Μουσείου ή των Μουσείων και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών.
Για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου υπάρχει η δυνατότητα να καταρτισθεί εσωτερικός Κανονισμός για θέματα που αφορούν και ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική του λειτουργία . Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ κατόπιν έγκρισης του από τη Γενική Συνέλευση και της κατάθεσης αντίγραφου αυτού στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Γρεβενών.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Ο Σύνδεσμος έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην περιφέρειά της κυκλικά την επωνυμία του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Για ό, τι μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων του Α.Κ., και συμπληρώνεται αυτό με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Το Καταστατικό αυτό το οποίο αποτελείται από 28 άρθρα συζητήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα παρόντα Μέλη και ψηφίστηκε ομόφωνα, σήμερα στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στα Γρεβενά, και θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο Γρεβενών και την καταχώρισή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Γρεβενών.


Γρεβενά, 13-09-2018.

Τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου. 


Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ΠΑΝΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ
8 ΓΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9 ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 ΓΟΥΣΒΑ ΛΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΠΑΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36 ΠΑΤΣΙΟΛΑ ΑΡΓΥΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12 ΕΥΤΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37 ΠΑΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ
13 ΖΑΚΑΗΚΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 ΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
14 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 39 ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΚΟΚΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ 41 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 42 ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ
18 ΚΩΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 43 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19 ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 44 ΤΑΡΛΑΤΖΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20 ΛΙΑΝΑ – ΤΟΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 45 ΤΖΑΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
21 ΜΠΑΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46 ΤΖΙΟΥΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22 ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
23 ΜΠΟΥΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 48 ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΣΙΕΛΛΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49 ΦΩΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25 ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Pages